Sanjing Chemglass

önümleri

0.25L ~ 3L Laboratoriýa himiki reaktory goşa gatly aýna garyndyly tank reaktory

Gysga düşündiriş:

Kiçijik synag kurtkaly reaktorlar 0.25L, 0.5L, 1L, 2L, 3L-de bar.Kiçijik synag aýna reaktory iki gatly aýna bilen işlenip düzülendir, içki gatlak reaksiýany garyşdyrmak üçin reaksiýa ergini bilen ýerleşdirilip bilner we daşarky gatlak dürli sowuk we ýylylyk çeşmeleri (sowadyjy suwuk, gyzgyn ýag) bilen siklik sowatmak üçin ýa-da ýyladyş reaksiýasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Kiçijik synag kurtkaly reaktorlar 0.25L, 0.5L, 1L, 2L, 3L-de bar.Kiçijik synag aýna reaktory iki gatly aýna bilen işlenip düzülendir, içki gatlak reaksiýany garyşdyrmak üçin reaksiýa ergini bilen ýerleşdirilip bilner we daşarky gatlak dürli sowuk we ýylylyk çeşmeleri (sowadyjy suwuk, gyzgyn ýag) bilen siklik sowatmak üçin ýa-da ýyladyş reaksiýasy.Hemişelik temperaturany sazlamak şertinde garyşyk reaksiýa adaty basyş ýa-da talap edilişi ýaly otrisatel basyş astynda ýapyk aýna reaksiýa çäýneginde amala aşyrylyp bilner we damjalaýyn goşmak, refleksi, distillasiýa, garyşdyrmak we ş.m. amala aşyrylyp bilner.Kiçi göwrümli reaktorlar dürli ylmy we tehnologiki ugurlaryň gözleg we ösüş tapgyrynda giňden ulanylýar we täze taslamalar üçin ilkinji saýlawdyr. Iş stolunyň dizaýny ulanmak has amatly.Dürli talaplara görä bir gatlak ýa-da üç gatlak ýasalyp bilner.

Çalt Jikme-jiklikler

Potensial 0.25-3L
Awtomatiki baha Awtomat
Garyş tizligi (rpm) 50-600 Rpm / min
Görnüşi Reaksiýa çäýnek
Esasy komponentler Motor, motor
Aýna material Borokary Borosilikat aýnasy 3.3
Işleýän temperatura -100-250
Atingyladyş usuly Malylylyk ýagy gyzdyrmak
Kepillik hyzmatyndan soň Wideo tehniki goldaw, Onlaýn goldaw, ätiýaçlyk şaýlary, Meýdany abatlamak we abatlamak hyzmaty

Önümiň beýany

● Önümiň aýratynlygy

Önüm modeli PGR-1 PGR-2 PGR-3
Ses (L) 1 2 3
Boýnuň gapagy 4 4 4
Içki gäminiň daşky diametri (mm) 113 135 150
Daşarky gäminiň daşky diametri (mm) 150 180 200
Gapagyň diametri (mm) 150 150 150
Gäminiň beýikligi (mm) 250 280 300
Motor güýji (W) 40 40 40
Wakuum derejesi (Mpa) 0.098 0.098 0.098
Aýlanma tizligi (rpm) 50-1400 50-1400 50-1400
Tork (Nm) 0.27 0.27 0.27
Kuwwat (V) 220 220 220
Ölçegi (mm) 320 * 350 * 800 320 * 350 * 800 320 * 350 * 900

● Önüm aýratynlyklary
Aýna reaktor goşa aýna dizaýny bilen, içki gatlakda ýerleşdirilen reaksiýa çözüji temmiki reaksiýany ýerine ýetirip biler, daşky gatlagy dürli gyzgyn we sowuk çeşmeler (doňdurylan suwuk, gyzgyn ýag) bilen aýlaw sowatmak ýa-da ýylatmak reaksiýasy bilen goşup bolýar.Hemişelik temperaturany sazlamak şertlerinde garyşyk reaksiýa, atmosfera basyşynyň ýa-da otrisatel basyşyň şertlerine laýyklykda möhürlenen aýna reaktorynda bolup biler, damja, refleksi distillasiýa we garyşdyrmak we ş.m. edilip bilner.

1626244310375358

3.3 BOROSILIKATLAR
-120 ° C ~ 300 ° C Himiki temperatura

1626244319485111

WAKUUM WE DURMUŞ
ln asuda ýagdaý, içki giňişligiň wakuum tizligi ýetip biler

1626244324305911

304 DÖWRÜN GÖRNÜŞI
Aýrylyp bilinýän poslamaýan polat çarçuwasy

1626244330217726

REAKTORY IN IÇINDE WAKUUM DEGIŞLI
Gapagyň garyjy deşigi, erişli mehaniki möhürleýji bölegi bilen möhürlenýär

Müşderiniň haýyşy boýunça garaşsyz bug göteriji kabul edilip bilner, bug kondensatoryň aşaky tarapa gelmegi bilen, kondensatoryň aşagyndaky suwuk möhürleýji çüýşeden suwuklyk çykarylyp bilner, şonuň üçin adaty usul sebäpli dörän aýbaşy ikinji gezek gyzdyrylmaz. Şol bir ugra akýan bug we suwuklyk, refleksi, distillasiýa, suwy bölmek we ş.m. asma öndürmek prosesi ýaly has gowy effekt bilen edilip bilner.

Müşderiniň haýyşy boýunça reaktorda dört sany ýokary galdyrylan perron, has ideal garyşyk täsirine ýetmek üçin garylanda suwuklyk akymynyň päsgel bermegi üçin atylyp bilner.

Deadörite täze çykaryş we reaktoryň asma ýüzüne gönüden-göni degýän klapan ýadrosy, öli burçuň bolmazlygyny üpjün etmek we materiallar düýpli we çalt çykarylyp bilner.

Çarçuwany Teflon bilen sepip bolýar ýa-da müşderiniň islegi boýunça poslama garşy has gowy täsir etmek üçin titanium garyndysyny ulanyp bolýar.

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda goşa aýna penjekli reaktor, ultramelewşe temperatura reaksiýasy wagtynda ýylylygy saklamak üçin wakuum nasosyna birikdirilip bilner.

Structure Gurluşyň jikme-jik düşündirişi
Keramiki statiki halka, grafit halkasy we keramiki podşipnik poslama we ýokary temperatura garşy durup bilýän, iş şertlerinde ýokary takyk möhürlenip bilýän mehaniki möhür bilen kabul edilýär.

Double Layer Glass Stirred Tank Reactor01

Jikme-jiklikler

1626493140327751

Wakuum ölçeýji

1626493191214885

Kondensator

1626493222906957

Çüýşäni almak

1626493275103595

Akymyň bahasy

1626493302509033

Gulply rol oýnaýanlar

1626493354918575

Dolandyryş gutusy

1626493379513646

Reaktoryň gapagy

1626493409804635

Gämi

Bölekleri özleşdirmek

● Önümler talaplara laýyklykda düzülip bilner
Müşderiniň haýyşy boýunça garaşsyz bug göteriji kabul edilip bilner, bug kondensatoryň aşaky ugruna girip, kondensatoryň aşagyndaky suwuk möhürleýji flakadan suwuklandyrylýar, şonuň üçin bugy adaty usul bilen ikinji gezek gyzdyrmakdan saklaýar. Bir ugurda akýan suwuklyk, refleksi, distillasiýa, suwy bölmek we ş.m. köpçülikleýin önümçilik prosesi hökmünde has gowy effekt bilen ýerine ýetirilip bilner.

● Garyjy paddel
Dürli garyjy padler (labyr, paddel, çarçuwa, impeller we ş.m.) saýlanyp bilner. Furraisedapron has ideal garyşyk effektine eýe bolmak üçin reaktorda reaktorda atylyp bilner.

● Reaktoryň gapagy
Köp boýunly reaktoryň örtügi 3,3 borosilikat aýnadan ýasalýar, boýunlaryň we ululyklaryň sany ýasalyp bilner.

Gämi
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda goşa aýna penjekli reaktor, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner, penjesi temperatura reaksiýasyny edende ýylylygy saklamak üçin tokly nasos bilen birikdirilip bilner.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
Biz laboratoriýa enjamlaryny ussat öndüriji we öz zawodymyz bar.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Adatça, harytlar ätiýaçda bolsa, töleg alandan soň 3 iş gününiň içinde bolýar.Ora-da harytlar ýok bolsa 5-10 iş güni.

3. Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy?
Hawa, nusgany hödürläp bilerdik.Önümlerimiziň ýokary bahasyny göz öňünde tutup, nusga mugt däl, ýöne iberiş bahasyny goşmak bilen size iň gowy bahany bereris.

4. Töleg şertleriňiz nähili?
Iberilmezden ozal ýa-da müşderiler bilen ylalaşylan şertlerde 100% töleg.Müşderileriň töleg howpsuzlygyny goramak üçin Söwda kepilligi buýrugy maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň