Sanjing Chemglass

önümleri

Electricöriteleşdirilen elektrik ýyladyş senagat penjekli aýna emal reaktor

Gysga düşündiriş:

1. Poslamaýan polatdan ýasalan çarçuwanyň tutuş gurluşy (üç taraplaýyn we dört taraplaýyn ajaýyp baglanyşygyň birikme bölegi) ykjam we berk we hereket etmek aňsat.

2. VFD (üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji) hereketlendiriji takyk we işleýän ýokary orta-pes tizlikli işlemegi amala aşyryp biler.Partlamadan doly ulgam hem mümkin.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Awtomatiki baha Awtomat
Görnüşi Reaksiýa çäýnek
Esasy komponentler Motor, motor, basyş gämisi
Aýna material Borokary Borosilikat aýnasy 3.3
Işleýän temperatura -100-250
Atingyladyş usuly Malylylyk ýagy gyzdyrmak
Kepillik hyzmatyndan soň Onlaýn goldaw

Önümiň beýany

● Önümiň aýratynlygy

Önüm modeli FPGR-50 FPGR-80 FPGR-100 FPGR-150 FPGR-200
Ses (L) 50 80 100 150 200
Boýnuň gapagy 6 6 6 6 6
Içki gäminiň daşky diametri (mm) 365 410 460 550 600
Daşarky gäminiň daşky diametri (mm) 410 460 500 600 650
Gapagyň diametri (mm) 265 340 340 340 340
Gäminiň beýikligi (mm) 850 950 950 980 1200
Motor güýji (W) 180 370 370 750 750
Wakuum derejesi (Mpa) 0.098 0.098 0.098 0.098 0.098
Aýlanma tizligi (rpm) 50-600 50-600 50-600 50-600 50-600
Tork (Nm) 2.86 5.89 5.89 11.9 11.9
Kuwwat (V) 220 220 220 220 220
Ölçegi (mm) 700 * 300 * 2300 1000 * 700 * 2500 1000 * 700 * 2700 1200 * 900 * 3000 1200 * 900 * 3200

● Önüm aýratynlyklary
1. Poslamaýan polatdan ýasalan çarçuwanyň tutuş gurluşy (üç taraplaýyn we dört taraplaýyn ajaýyp baglanyşygyň birikme bölegi) ykjam we berk we hereket etmek aňsat.
2. VFD (üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji) hereketlendiriji takyk we işleýän ýokary orta-pes tizlikli işlemegi amala aşyryp biler.Partlamadan doly ulgam hem mümkin.
3. Çäýnek kamerasy we penjek öli burçsyz dizaýn edilendir we gapagyndaky ýörite gaty iýmitlendiriş porty sökülmezden arassalamak üçin amatlydyr.
4. Aşaky akym bölegi konsentrirlenen suwuklygy we galyndylary çykarmak aňsat.
5. Sandwiç gatlagyndaky ýyladyş (sowadyş) ergini reaksiýadan soň doly ýok ediler.

1626244310375358

3.3 BOROSILIKATLAR
-120 ° C ~ 300 ° C Himiki temperatura

1626244319485111

WAKUUM WE DURMUŞ
ln asuda ýagdaý, içki giňişligiň wakuum tizligi ýetip biler

1626244324305911

304 DÖWRÜN GÖRNÜŞI
Aýrylyp bilinýän poslamaýan polat çarçuwasy

1626244330217726

REAKTORY IN IÇINDE WAKUUM DEGIŞLI
Gapagyň garyjy deşigi, erişli mehaniki möhürleýji bölegi bilen möhürlenýär

Gurluşyň jikme-jik düşündirişi

Detailed Explanationof Structure

Jikme-jiklikler

1626493140327751

Wakuum ölçeýji

1626493191214885

Kondensator

1626493222906957

Çüýşäni almak

1626493275103595

Akymyň bahasy

1626493302509033

Gulply rol oýnaýanlar

1626493354918575

Dolandyryş gutusy

1626493379513646

Reaktoryň gapagy

1626493409804635

Gämi

Bölekleri özleşdirmek

● Önümler talaplara laýyklykda düzülip bilner
Müşderiniň haýyşy boýunça garaşsyz bug göteriji kabul edilip bilner, bug kondensatoryň aşaky ugruna girip, kondensatoryň aşagyndaky suwuk möhürleýji flakadan suwuklandyrylýar, şonuň üçin bugy adaty usul bilen ikinji gezek gyzdyrmakdan saklaýar. Bir ugurda akýan suwuklyk, refleksi, distillasiýa, suwy bölmek we ş.m. köpçülikleýin önümçilik prosesi hökmünde has gowy effekt bilen ýerine ýetirilip bilner.

● Garyjy paddel
Dürli garyjy padler (labyr, paddel, çarçuwa, impeller we ş.m.) saýlanyp bilner. Furraisedapron has ideal garyşyk effektine eýe bolmak üçin reaktorda reaktorda atylyp bilner.

● Reaktoryň gapagy
Köp boýunly reaktoryň örtügi 3,3 borosilikat aýnadan ýasalýar, boýunlaryň we ululyklaryň sany ýasalyp bilner.

Gämi
Müşderiniň talaplaryna laýyklykda goşa aýna penjekli reaktor, müşderiniň talaplaryna laýyklykda ýasalyp bilner, penjesi temperatura reaksiýasyny edende ýylylygy saklamak üçin tokly nasos bilen birikdirilip bilner.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
Biz laboratoriýa enjamlaryny ussat öndüriji we öz zawodymyz bar.

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
Adatça, harytlar ätiýaçda bolsa, töleg alandan soň 3 iş gününiň içinde bolýar.Ora-da harytlar ýok bolsa 5-10 iş güni.

3. Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy?
Hawa, nusgany hödürläp bilerdik.Önümlerimiziň ýokary bahasyny göz öňünde tutup, nusga mugt däl, ýöne iberiş bahasyny goşmak bilen size iň gowy bahany bereris.

4. Töleg şertleriňiz nähili?
Iberilmezden ozal ýa-da müşderiler bilen ylalaşylan şertlerde 100% töleg.Müşderileriň töleg howpsuzlygyny goramak üçin Söwda kepilligi buýrugy maslahat berilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň