Glass Reactor
Customized Glass Reactor
Rotary Evaporator
X

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
önümleri.

Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.GO

2006-njy ýylda döredilen Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. himiki aýna gurallaryny gözlemek, ösdürmek we öndürmek boýunça ýöriteleşen öndüriji we söwdagär.Esasy önümlere aýna reaktory, süpürilen film bugarýan enjam, aýlanýan bugarýan enjam, gysga ýolly molekulýar distilýasiýa enjamy we himiki aýna turbasy girýär.

kompaniýa hakda has köp bilmek
Sanjing

gözläňesasy önümler

Esasy önümlere aýna reaktory, süpürilen film bugarýan enjam, aýlanýan bugarýan enjam, gysga ýolly molekulýar distilýasiýa enjamy we himiki aýna turbasy girýär.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry önümler

 • SANJING hakda
 • Tehniki hünär
 • BIZIAL GYMMATLARYMYZ

SANJING ÇEMGLASY we daşky gurşaw.
Sanjing Chemglass-yň daşky gurşaw missiýasy bizi ýeriň gowy dolandyryjylary bolmaga ugrukdyrýar.Kompaniýamyzyň sosial, ykdysady we daşky gurşaw abadançylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.Greenaşyl hödürleýän zadymyz giňdir.Durnuklylygy dünýä iberýän önümlerimize goşýarys we kompaniýamyzda durnuklylygy ulanýarys.

 • Müşderilerimiziň aladasyny edýäris.
 • Energiýany, suwy we beýleki çeşmeleri has netijeli ulanmak üçin önümleri dizaýn edýäris.
 • Daşky gurşaw syýasatyny öňe sürýäris.

Howpsuzlyk, hil we hünär.
Howpsuzlygy, hilini we hünärmenligini kepillendirmek Sanjing Chemglass-iň esasy meselesi.Alymlary zyýandan goramak we howpsuz gurşawda ylmy gözlegler geçirmek üçin enjamlarymyz gowy möhürlenendir.

 • Önümlerimiziň hili, adamlary goramak we ylmy amallar baradaky düşünjämize ýetmek ukybymyzyň ölçegidir.Has ýokary ülňüleri, hemişe hüşgärligi we tükeniksiz bilesigelijiligi talap edýän toparlaýyn synanyşyk.
 • Müşderilerimiz hakda alada edýäris.Müşderilerimize ideg etmek, öz işimize nähili ideg etmegimizdir.Enjamymyzy saýlanlarynda, gerekli derejede işlemeli.Muny üpjün etmek üçin ýokardan we daşardan geçýäris.

Sanjing Chemglass we onuň gymmatlyklary.
Sanjing Chemglass-dan nämä garaşýarsyňyz?
Jaň edeniňizde, hakyky adam bilen gürleşýärsiňiz.Tükeniksiz telefon menýusy ýok, awtomatiki söhbetdeşlik jogaplary ýok.Size hemişe hyzmat etmäge taýyn adam bilen aragatnaşyk saklaýarsyňyz.

 • Tejribe.Bu ýerdäki adamlar köp ýyllyk tejribe we önüm bilimleri topladylar.Jogaplary, çözgütleri tapmaga kömek edip bileris.Tejribämizi paýlaşmakdan hoşal.
 • Hususylaşdyrma enjamlary biziň hünärlerimiziň biridir.
services

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Staff
  300+

  Işgärler

  Indi üç ýüzden gowrak işgärimiz bar

 • factory
  3000+

  Areaer meýdany / m²

  Kyrk bäş müň inedördül metr meýdany tutýar

 • Annual sales
  20,000,000+

  Annualyllyk satuw / $

  Annualyllyk satuw sany ýigrimi million dollardan geçýär

 • found
  2006

  Guruň

  “Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.” 2006-njy ýylda esaslandyryldy

iň soňkymysallar

MüşderiÖwgi

 • Quima
  Kwima
  Quima kompaniýasyndan hil hasabatyny aldym.Hyzmatdaşlygyňyza we şertnamany ýapmak üçin edýän tagallalaryňyza ýokary baha berýärin
 • NTSJ
  NTSJ
  Sizi we önümleriňizi NTSJ-de tapanyma gaty begenýärin.Hemme zady gaty ussat we çalt ýerine ýetirdiň.Has köp enjam gözleýänimde hökman siziň bilen habarlaşaryn.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz täze we köne müşderileriň arasynda pudakda ajaýyp abraý gazandy we gymmatly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • What Are The Operation Steps Of The Product

  Önümiň iş ädimleri näme?

  1. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesiniň maşyn plastinkasynda görkezilen spesifikasiýa laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.2. Ilki bilen 60% çözüjini doldurmaly, soňra tok wilkasyny dakyň, dolandyryş gutusyna tok açaryny açyň we tizligi sazlamak düwmesi bilen degişli tizligi saýlaň (i tizligini görkeziň ...
  Koprak oka
 • What Are The Points To Note About The Product

  Haryt barada näme bellemeli?

  1. Aýna böleklerini aýyranyňyzda ýuwaşlyk bilen almaga we goýmaga üns beriň.2. Interfeýsleri ýumşak mata bilen süpüriň (ýerine salfetka bolup biler), soňra bolsa wakuum ýagyny ýaýyň.(Wakuum ýagyny ulananyňyzdan soň, hapa girmezlik üçin gowy ýapylmalydyr.) 3. Interfeýsler bolmaz ...
  Koprak oka
 • Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.

  Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd.

  “Covid-19” -yň täsiri bilen dünýä ykdysadyýetine päsgelçilik döredilýär.Bu döwürde Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. hem kyn döwri başdan geçirdi, ýöne näçe kyn bolsa-da, kompaniýa ähli işgärleriň bähbitlerini üpjün etmek üçin köp işleýär.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka