Sanjing Chemglass

Habarlar

What Are The Points To Note About The Product1

1. Aýna böleklerini aýyranyňyzda ýuwaşlyk bilen almaga we goýmaga üns beriň.

2. Interfeýsleri ýumşak mata bilen süpüriň (ýerine salfetka bolup biler), soňra bolsa wakuum ýagyny ýaýyň.(Wakuum ýagyny ulananyňyzdan soň, hapa girmezlik üçin gowy ýapylmalydyr.)

3. Interfeýsler gaty berk bükülmezdi, birikdirijiniň uzak wagtlap gulplanmagynyň öňüni almak üçin wagtal-wagtal gowşatmagy talap edýär.

4. Ilki bilen elektrik üpjünçiliginiň wyklýuçatelini açyň, soňra bolsa enjamy haýaldan çalt ýerine ýetiriň;enjamy saklanyňyzda, enjam durgun ýagdaýda bolmaly we soňra wyklýuçateli öçüriň.

5. PTFE klapanlaryny hemme ýerde gaty gysyp bolmaýar, şeýlelik bilen aýna aňsatlyk bilen zeper ýetirýär.

6. Maşynyň üstünde galan ýag tegmilleri, tegmilleri we erginleri arassa saklamak üçin köplenç ýumşak mata bilen aýyrmaly.

7. Maşyny saklanyňyzdan soň, PTFE wyklýuçatellerini boşadyň, uzak wagtlap iş ýagdaýynda durmak PTFE porşini ýoýýar.

8. Möhür halka çenli arassalamagy yzygiderli dowam etdiriň, usuly şeýleräk: möhürleýji halkany aýyryň, miliň hapa bolandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň, ýumşak mata bilen süpüriň, biraz vakuum ýagyny örtüň, täzeden guruň we miliň ýagyny saklaň. we möhürleýji halka.

9. Elektrik bölekleri çygsyz suw akdyryp bilmez.

10. Asyl zawodyň hakyky esbaplaryny satyn almaly, beýleki bölekleri islege görä ulanmak enjamyň zaýalanmagyna sebäp bolar.

11. Enjamda haýsydyr bir abatlaýyş ýa-da gözleg geçirilende, ilki bilen elektrik üpjünçiligini we suw üpjünçiligini kesiň.

Önümi gurnamak barada bellikler

1. Gurmakdan, ulanmakdan, hyzmat etmekden we gözden geçirmezden ozal, dogry ulanmak üçin şu gollanmanyň mazmunyny üns bilen okaň.

2. glasshli aýna böleklerini arassalamaly we ýeriň ýüzüne zeper ýetmän gowy ýagdaýdadygyny barlamaly.Her bir standart açylyş we möhürleýji ýer, howanyň berkligini ýokarlandyrmak üçin az mukdarda wakuum silikon ýagy bilen örtülmelidir.Uzak wagtlap ulanylanda, ýag oksidlener ýa-da gatylaşar, netijede üweýji bölekleriň aýlanmagynyň kyn ýa-da ýelmeşip ölmegine sebäp bolar.Şonuň üçin, ýag gatylaşmazdan ozal, kagyzy polotensa bilen süpürmek üçin bölekleri wagtal-wagtal aýyryň we toluen we ksilen ýaly erginleri seresaplylyk bilen arassalamak üçin gaýtadan ulanyň.Soliwent doly bugarandan soň, täze vakuum ýagyny gaýtadan ýaýratyň.Eger üweýiş açylyşy eýýäm ýelmeşen bolsa, ony güýçlendirmäň, gaty vakuum ýagyny ýumşatmak üçin ýyladyş usuly (gyzgyn suw, çişiriji) ulanylyp bilner.

3. Reaktorda kristal bölejikler bar bolsa, çykarylanda garyşdyrylmalydyr we bölejikleriň klapan ýadrosynda galmazlygy üçin ahyrsoňy ýuwuň, ýogsam möhürlenmegine täsir eder.

4. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi bu gural bilen üpjün edilen gabat gelmelidir.

5. Elektrik bölekleriniň ömrüniň we daşky gurşawyň temperaturasynyň we çyglylygynyň täsiri gaty uly.Içerki gowy howa çalşygyny haýyş edýäris.

6. Elektrik üpjünçiligini 5 minudyň içinde kesiň we elektrik böleklerine degmäň, sebäbi ýygylyk öwrüjisi we sygymlylyk güýji, adamlary elektrik toguna öwrüp biler.

7. Işleýän wagtyňyz gaty zatlaryň aýna zeper ýetmegine we zaýalanmagyna üns beriň.

8. Wakuum turbasyny we suw turbasyny birleşdireniňizde, ilki bilen ýag çalmak üçin ulanylmaly, aşa güýçli döwülen aýna ýaly adam bedenine şikes ýetmezligi üçin seresaplylyk bilen işlemeli.


Iş wagty: Aprel-19-2022