Sanjing Chemglass

Habarlar

What Are The Operation Steps Of The Product1

1. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesiniň maşyn plastinkasynda görkezilen spesifikasiýa laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny barlaň.

2. Ilki bilen 60% çözüjini doldurmaly, soňra tok wilkasyny dakyň, dolandyryş gutusyna tok açaryny açyň we tizligi sazlamak düwmesi bilen degişli tizligi saýlaň (şol bir wagtyň özünde ekranyň penjiresinde tizligi görkeziň).Slowlyuwaş-ýuwaşdan ýuwaş-ýuwaşdan sazlaň.

3. Materialyň akymy belli bir wagtda hereketlendirijiniň tizliginiň güýji bilen rezonans döredip biler, rezonansyň öňüni almak üçin motoryň tizligini ýerlikli üýtgediň.

4. heatylylygy ýa-da sowuk çeşmäni aýna reaktorynyň girişine we çykyşyna birikdiriň, basyş 0,1Mpa-dan pes.(Üns beriň: heatingyladyş üçin basyş bugyny ulanmaň)

5. Wakuum turba liniýasyny möhürleýiş işini barlamak üçin kondensatoryň ýokarsyna birikdiriň.Möhürleme gowy däl bolsa, mehaniki möhüriň ýagdaýyny we nurbatyň berkligini barlaň, zerur bolsa sazlamaly.

6. heatingyladyşa garşylyk synagy, iň ýokary temperatura üçin ýyladyş we sowadyjy sirkulýatory açyň: 250 ℃, iň pes temperatura: -100 ℃.Howpsuzlygyň ulanylyşyny üpjün etmek üçin, ulanyş temperaturasyndan 20 ℃ köp bolsa, temperatura gowy.

7. Pes temperaturada synag geçirilende, çykaryş klapanynyň aşagy aýaz bolar;klapan ulananyňyzda ilki bilen ýerli eremegi dowam etdirmeli we aýnany gysmazlyk üçin gaýtadan ulanmaly.

8. heatingyladyş ýa-da sowadyjy sirkulýator ulanmaly bolanda, adam bedenine zeper ýetmezligi üçin ýokary / pes temperatura böleklerine degmäň;Heatingyladyşyň gowy täsirini üpjün etmek üçin özümiz bilen üpjün edilen ýagy ulanmagy maslahat berýäris.

9. Gurmak tamamlanandan soň, hereketiň öňüni almak üçin ýaýyň tigirlerini gulplaň.


Iş wagty: Aprel-19-2022